Min naturgåva till hundraåringen

Som en hyllning till Finlands 100 år av självständighet uppmuntras markägare inrätta privata naturskyddsområden. Staten deltar i kampanjen genom att skydda ett område som motsvarar den sammanlagda arealen för de områden som privata markägare låter skydda.

Genom jubileumsårets kampanj kan såväl enskilda som företag, kommuner, församlingar, stiftelser och föreningar ge en gåva till det hundraåriga Finland. Genom att delta kan man trygga bevarandet av ett landskap eller område som har betydelse för dagens generation eller tidigare generationer. Inom kampanjen sker skyddet på frivillig basis och utan ersättning. Området som skyddas kan till exempel vara synnerligen naturskönt, ha sällsynta arter eller en speciell naturformation eller så kan det anses nödvändigt att skydda områdets mångfald eller skönhet av andra orsaker. Det finns ingen undre gräns på områdets storlek!

Staten dubblar de privata donationerna

Staten deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skydda en areal som motsvarar privata donationer. Detta fördubblar den skyddade arealen.

Vem genomför kampanjen?

Miljöministeriet ansvarar för det praktiska genomförandet av kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, medan jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för statens deltagande i kampanjen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd till markägarna och fattar besluten om inrättande av skyddsområdena. 

Min naturgåva till hundraåringen är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. Vid ett rundabordsforum under ledning av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har statliga och privata aktörer samt organisationer tillsammans kommit överens om genomförandet. I diskussionsforumet deltar följande aktörer: Miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, BirdLife Finland, Finlands skogscentral, SLC, Bioenergia ry, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Suomen Sahat ry/Koskitukki Oy, PEFC Finland, Luonto-Liitto, Stora Enso, Östra Finlands universitet, Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, FSC Suomi, UPM, Finsk Energiindustri rf, arbets- och näringsministeriet, Metsäliitto, Natur och Miljö, Helsingfors universitet, Forststyrelsen, Södra Savolax skogsvårdsförening, Finska Forstföreningen, Kommunförbundet, WWF Finland, Skogsindustrin rf, Finlands naturskyddsförbund och Tornator.

 

På sidan Delta finns mer information om hur du kan ge din egen naturgåva till hundraåringen.

 

Kontaktuppgifter

Miljöministeriet: överinspektor Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöministeriet, tfn 02952 50240, fornamn.efternamn@ym.fi

Jord- och skogsbruksministeriet: specialsakkunnig Katja Matveinen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62287, fornamn.efternamn@mmm.fi

Om du vill veta mer om deltagandet i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, ta kontakt med din regionala NTM-central. E-postadresserna till kontaktpersonerna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

Nyland: Jani Seppälä, 0295 021 461

Egentliga Finland: Iiro Ikonen, 0295 022 869

Tavastland: Esa Pynnönen, 0295 025 219

Birkaland: Auli Suvanto, 0295 036 388

Sydöstra Finland: Pekka Jokinen, 0295 029 240

Södra Savolax: Teemu Saramäki, 029 502 4114

Norra Savolax: Marko Haavisto, 0295 026 781

Norra Karelen: Sirkka Hakalisto, 0295 026 175

Mellersta Finland: Johanna Viljanen, 0295 024 829

Södra Österbotten: Vesa-Pekka Simula, 0295 027 935

Norra Österbotten: Teppo Syrjälä, 0295 038 422

Kajanaland: Marja Manninen, 0295 023 813

Lappland: Jouni Rauhala, 0295 037 502