Frågor och svar

 

Hur kan jag delta i kampanjen med mitt område?

Du kan fylla i ansökan på sidan www.luontolahjani.fi. Du kan också ta kontakt med den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) per telefon. En lista över kontaktpersonerna och deras kontaktinformation finns på Info-sidan.

Kan andra än privata markägare delta i kampanjen?

En naturgåva kan också ges i finansiell form via stiftelser. På kampanjens webbplats finns en lista över stiftelser som förbundit sig att med de penninggåvor som samlas in under kampanjen köpa skog eller något annat naturområde som de låter inrätta som naturskyddsområde. Stiftelsen är ansvarig för penninggåvorna och för att de används för rätt ändamål. Stiftelserna har också lovat att efter köpet informera gåvogivarna om upphandlingen av områden.

Kommuner och församlingar är också mycket välkomna att delta i kampanjen. Den areal som kommunerna och församlingarna låter skydda inverkar dock inte på den areal som staten skyddar.

När kan man senast delta i kampanjen med sitt objekt?

Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. För att det objekt som markägaren erbjuder ska hinna behandlas och beslut om fridlysning fattas före jubileumsårets utgång ska markägaren ta kontakt senast under oktober 2017. Markägaren kan också kontakta NTM-centralen senare under året och höra sig för om möjligheterna att delta.

Vilka uppgifter ska uppges om områdena?

Markägarna ombeds fylla i en ansökningsblankett. Till ansökan får gärna fogas t.ex. en karta över det område som erbjuds som skyddsområde och närmare information om trädbeståndet, om sådan information finns tillgänglig, samt om möjligt fotografier som är tagna i området. Tilläggsinformationen är inte nödvändig för att ärendet ska kunna behandlas vid NTM-centralen, men det snabbar upp behandlingen. Minimikravet är att områdets fastighetsbeteckning uppges.

Om det inte är möjligt att fylla i blanketten ombeds markägaren kontakta NTM-centralen i den region där området i fråga ligger. En lista över NTM-centralerna och kontaktpersonerna finns på Info-sidan.

Kan kommuner delta i kampanjen?

Kommuner är välkomna att delta i kampanjen. Den areal som kommunerna låter skydda inverkar dock inte på den areal som staten skyddar.

Kommunerna ska under 2017 kontakta den lokala NTM-centralen och genom egna beslut ta initiativ till skyddet för att områdena ska bli skyddsobjekt inom ramen för jubileumsåret för Finlands självständighet.

Var hittar man mer information om kampanjen?

Den grundläggande informationen om kampanjen och hur man deltar i den finns på sidan www.luontolahjani.fi samt på kampanjens Facebooksida. Du kan be om mer information om områdets lämplighet som naturskyddsområde vid den regionala NTM-centralen. En lista över kontaktpersonerna och deras kontaktinformation finns på Info-sidan

Hur kan jag berätta om att jag deltar, då fridlysningsbeslutet har fattats?

Om du vill delta i kommunikationen kring kampanjen genom att berätta om ditt skyddsområde, ta kontakt med Päivi Gummerus Rautiainen, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 240. På sociala medier lönar det sig att berätta att du deltar i kampanjen med hjälp av hashtaggen #luontolahjani. Kom också ihåg att följa sidan Min naturgåva till hundraåringen på Facebook.

 

Frågor om de områden som skyddas

 

Vad innebär ett privat skyddsområde?

Med ett privat skyddsområde avses ett sådant skyddsområde som inrättats genom ett beslut av en NTM-central, och som förblir i markägarens ägo. Beslutet är bestående och före beslutet tas kommer NTM-centralen och markägaren överens om områdets fridlysningsbestämmelser, som säger vad man får och inte får göra i området efter att beslutet tagits.

Hurdana områden är lämpliga?

Det lönar sig för markägare att modigt bjuda ut sitt objekt till kampanjen. De naturskyddsområden som inrättas måste uppfylla förutsättningarna i naturvårdslagen (10 §). Beslutet om att inrätta ett skyddsområde fattas av den regionala NTM-centralen, som också kontrollerar att förutsättningarna uppfylls. Du kan bjuda ut ditt objekt utan att det binder dig till något

I regel bör området vara så representativt, typiskt eller värdefullt att det är skäl att skydda det för att bevara naturens mångfald eller skönhet. I praktiken innebär det att det till exempel inte har vidtagits några skogsvårdsmässiga åtgärder i området på länge. Området kan till exempel vara ett viktigt rekreationsområde för markägaren, eller vara landskapsmässigt vackert. Det kan också finnas arter som behöver skydd i området, eller så kan området innebära ett komplement till ett redan existerande nätverk av skyddsområden. Mer detaljerad information fås från NTM-centralerna.

Finns det några begränsningar på storleken hos det område som skyddas?

I regel finns det inga begränsningar på storleken hos de områden som erbjuds som skyddsområden i kampanjen. Ett önskemål är dock att mycket små områden har naturvärden som skiljer sig från den omgivande miljön eller särskiljer sig på något annat sätt.

Betalas det ersättning för skyddet?

I kampanjen kan en markägare inrätta ett skyddsområde för att hedra 100-årsjubileet för Finlands självständighet, och det betalas ingen ersättning för det. Den här jubileumskampanjen genomförs en enda gång, och den påverkar inte de befintliga ersättningsprinciperna för naturskydd.

Vilka begränsningar innebär skyddet på markanvändningen? Går det att förhandla om fridlysningsbestämmelserna?

Fridlysningsbestämmelserna slås fast i samarbete med en representant från NTM-centralen, men för största delen av objekten följer bestämmelserna ändå vissa grundprinciper: det är förbjudet att vidta åtgärder som omformar naturen i området, såsom skogsvård, dikning och byggande.

Allemansrätten och jakt med markägarens tillstånd är däremot tillåtet. Dessutom behöver man ofta specificera fridlysningsbestämmelserna för mera omfattande skyddsobjekt då det gäller bland annat tryggande av rekreationsbruk och underhåll av strukturer som stöder friluftsliv.

Är beslutet om skydd bestående?

Beslutet är bestående och kan enligt 27 § i naturvårdslagen hävas endast om områdets naturvärden har minskat väsentligt eller om fridlysningen av området står i vägen för ett projekt eller en plan av ytterst stort allmänt intresse.

I vilken utsträckning låter staten skydda statlig mark under kampanjen?

Staten deltar i kampanjen genom att skydda en areal som motsvarar privata donationer.  Genom de privata markägarnas och statens insatser inrättas således ett betydande antal nya naturskyddsområden i Finland.

På vilket sätt utses de statsägda områden som ska skyddas?

Privata skogsägare låter under kampanjen inrätta permanenta naturskyddsområden på sin mark. Forststyrelsen utser i fråga om sina markområden de objekt som är lämpligast med tanke på mångfalden och landskapet.

Om jag skyddar en hektar skog i Egentliga Finland, kommer staten då att skydda ett motsvarande område i samma landskap?

Det finns mer statlig mark i Östra och Norra Finland och dessa områden representerar naturtyper som är kargare än genomsnittet, vilket innebär att det inte är möjligt att genomföra proportionerligt skydd. Målet är att skydda objekt i såväl Södra som Norra Finland.

När klarnar det vilken helhet staten låter skydda?

Enskilda kan inom ramen för kampanjen låta inrätta skyddsområden fram till utgången av 2017, vilket innebär att det slutliga antalet hektar framgår först då. Vilken helhet staten låter skydda säkerställs i början av 2018.