Så här ger du din egen naturgåva

Har du en plats i din ägo som du har varma minnen av eller som du tycker är särskilt vacker? Eller har området naturvärden som borde tryggas? Vill du ge även följande generationer möjlighet att njuta av området så som det är idag?

Genom att delta i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen kan du delta i främjandet av den biologiska mångfalden. Du kan också överlåta ett litet område, någon undre begränsning finns inte! Du binder dig inte till något genom att sända in ansökan.

De områden som ska skyddas måste uppfylla de förutsättningar för att inrätta naturskyddsområden som avses i 10 § i naturvårdslagen, några andra kriterier finns inte. NTM-centralerna fattar beslut om inrättandet av privata naturskyddsområden och ger råd åt markägare.

Lämna ansökan och inrätta privat naturskyddsområden

Du kan ge din naturgåva genom att lämna en ansökan till NTM-centralen här eller genom att kontakta din regionala NTM-central. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns här.

Du kan också delta med en penninggåva

En naturgåva kan också ges i finansiell form via stiftelser. Stiftelserna som räknas upp nedan har förbundit sig att med de penninggåvor som samlas in under kampanjen köpa skog eller något annat naturområde som de låter inrätta som naturskyddsområde. Stiftelsen är ansvarig för penninggåvorna och för att de används för rätt ändamål. Arealerna för de områden som upphandlats med insamlade medel räknas i kampanjen in i arealmålet för enskilda.

Salon Luonnonmetsäsäätiö
referens för insamlingen: lahja satavuotiaalle, SLMS
 
Stiftelsen för naturarvet
referens 201702 eller texten "Luontolahjani satavuotiaalle”
 
Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS
referens behövs ej, kampanjen har ett eget insamlingskonto
 
Naturskyddsstiftelsen i Finland
referens "Luontolahjani satavuotiaalle”
 
WWF
i meddelandefältet texten ”Luontolahja 100 vuotta"

Lämna ansökan»