Kysymyksiä ja vastauksia

 

Miten voin tarjota aluettani mukaan kampanjaan?

Osallistumishakemuksen voi täyttää www.luontolahjani.fi –sivulla. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse paikalliseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Listan yhteyshenkilöistä yhteystietoineen löydät Info-sivulta.

 

Voivatko muut kuin yksityiset maanomistajat osallistua?

Luontolahjan voi antaa myös rahallisesti säätiöiden välityksellä. Kampanjan sivustolta löytyy lista säätiöistä, jotka ovat sitoutuneet ostamaan kampanjan aikana kerätyillä rahalahjoituksilla metsää tai muun luontoalueen, josta perustetaan luonnonsuojelualue. Säätiö on vastuussa rahalahjoituksista ja niiden käytöstä oikeaan tarkoitukseen. Säätiöt ovat myös luvanneet tiedottaa lahjoittajia alueen hankinnasta kaupanteon jälkeen.

Myös kunnat ja seurakunnat ovat erittäin tervetulleita osallistumaan kampanjaan. Kuntien ja seurakuntien osuus ei kuitenkaan kasvata valtion maiden suojelun pinta-alaa.

 

Mihin mennessä kohdetta pitää tarjota kampanjaan?

Kampanja on kertaluonteinen ja toteutetaan vuoden 2017 aikana. Jotta maanomistajan tarjoama kohde ehditään käsitellä ja rauhoituspäätös tehdä juhlavuoden aikana, toivotaan maanomistajien yhteydenottoja vuoden loppuun mennessä.

 

Mitä tietoja tarjottavasta alueesta toivotaan?

Maanomistajia pyydetään täyttämään hakemuslomake. Hakemukseen toivotaan liitettävän esimerkiksi tarjottavan alueen kartta, tarkemmat puustotiedot, jos niitä on saatavilla sekä valokuvia suojeltavalta alueelta, mikäli mahdollista. Lisätiedot eivät ole välttämättömiä asian saamiseksi vireille ELY-keskuksessa, mutta nopeuttavat asian käsittelyä. Vähimmäistieto on suojeltavan alueen kiinteistötunnus.

Mikäli lomakkeen täyttäminen ei ole mahdollista, pyydetään maaomistajaa ottamaan yhteyttä siihen ELY-keskukseen, jossa tarjottava alue sijaitsee. Listan ELY-keskuksista ja yhteyshenkilöistä löydät Info-sivulta.

 

Voivatko kunnat osallistua kampanjaan?

Kunnat ovat tervetulleita osallistumaan kampanjaan. Kuntien suojelema pinta-ala ei kuitenkaan kasvata valtion maiden suojeltavaa pinta-alaa.

Kuntien tulisi olla yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen ja laittaa suojelualoite vireille omassa päätöksenteossaan vuoden 2017 aikana, jotta suojeltavat alueet tulevat osaksi itsenäisyyden juhlavuoden suojelukohteita.

 

Mistä kampanjasta saa lisätietoa?

Perustiedot kampanjasta ja siihen osallistumisesta löytyvät sivuilta www.luontolahjani.fi sekä kampanjan Facebook-sivuilta. Paikallisesta ELY-keskuksesta voi kysyä lisätietoja alueen soveltuvuudesta luonnonsuojelualueeksi. Yhteystiedot»

 

Miten voin kertoa osallistumisestani, kun rauhoituspäätös on tehty?

Mikäli haluat osallistua kampanjan viestintään kertomalla suojelualueesi tarinan, ota yhteyttä Päivi Gummerus-Rautiaiseen, etunimi.sukunimi@ym.fi, puh. 0295 250240.

Osallistumisesta kampanjaan kannattaa kertoa sosiaalisen median kanavissa tunnuksella #luontolahjani. Muistathan myös seurata Facebookissa Luontolahjani satavuotiaalle -sivua.

 

Kysymyksiä suojeltavista alueista

 

Mitä tarkoittaa yksityinen suojelualue?

Yksityisellä suojelualueella tarkoitetaan ELY-keskuksen päätöksellä perustettua suojelualuetta, jonka omistus jää maanomistajalle. Päätös on pysyvä ja ennen päätöksen antamista ELY-keskus ja maanomistaja sopivat alueen rauhoitussäännöistä, jotka kertovat mitä alueella saa tehdä ja mitä siellä ei saa tehdä päätöksen antamisen jälkeen.

 

Minkälaiset alueet kelpaavat?

Maanomistajan kannattaa tarjota kohdettaan kampanjaan rohkeasti. Luonnonsuojelualueiksi perustettavien alueiden täytyy täyttää luonnonsuojelulaissa listatut edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle (LsL § 10). Päätöksen suojelualueen perustamisesta tekee paikallinen ELY-keskus, joka myös varmistaa edellytykset. Voit tarjota kohdettasi suojeluun, eikä yhteydenotto sido sinua mitenkään.

Lähtökohtaisesti alueen tulla olla niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Käytännössä suojeltavilla alueilla ei ole tehty esimerkiksi metsänhoidollisia toimia pitkään aikaan. Alue voi olla esimerkiksi tärkeä virkistyskohde maanomistajalle tai kaunis maisemallisesti. Siellä voi elää suojelua tarvitseva eliölaji tai se voi tuoda lisän jo olemassa olevaan suojelualueverkostoon. ELY-keskuksista saa asiasta tarkempia tietoja.

 

Onko suojeltavan alueen koolle rajoituksia?

Kampanjaan tarjottaville kohteille ei lähtökohtaisesti ole pinta-alarajoitusta. Erityisen pienillä kohteilla toivotaan kuitenkin luontoarvojen olevan jotakin muusta ympäröivästä maisemasta poikkeavaa tai muuten erityistä.

 

Maksetaanko suojelusta korvausta?

Kampanjassa maanomistajat voivat perustaa suojelualueita Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi, eikä niistä makseta korvausta. Tämä itsenäisyyden juhlavuoden kampanja on kertaluonteinen, eikä sillä ole vaikutusta muihin olemassa oleviin luonnonsuojelun korvausperiaatteisiin.

 

Millaisia maankäytön rajoitteita suojelusta tulee? Voiko rauhoitussäännöistä neuvotella?

Rauhoitussäännöistä sovitaan ELY-keskuksen edustajan kanssa, mutta suurimmalle osalle kohteista sovittavat rauhoitussäännöt noudattavat seuraavia perusperiaatteita: alueella kielletään luontoa muokkaavat toimet kuten metsänkäsittely ja ojien kaivaminen sekä rakentaminen.

Jokamiehenoikeudet ja metsästys maanomistajan luvalla ovat sen sijaan sallittuja. Lisäksi laajemmilla suojelukohteilla tulee usein sovittavaksi tarkemmin mm. virkistyskäytön turvaaminen ja esimerkiksi olemassa olevien retkeilyä tukevien rakenteiden ylläpito.

 

Onko suojelupäätös pysyvä?

Päätös on pysyvä ja se voidaan luonnonsuojelulain 27 § perusteella purkaa vain, jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

 

Kuinka paljon valtio suojelee kampanjassa maitaan?

Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Näin Suomeen luodaan yksityisten maanomistajien ja valtion voimin merkittävä määrä uusia luonnonsuojelualueita.

 

Miten suojeltavat valtion maat valitaan?

Yksityiset metsänomistajat luovat kampanjan aikana omille mailleen pysyviä luonnonsuojelualueita. Metsähallitus valitsee mailtaan monimuotoisuuden ja maiseman kannalta sopivimmat kohteet.

 

Jos suojelen hehtaarin metsää Varsinais-Suomessa, suojeleeko valtio myös vastaavan alueen samassa maakunnassa?

Valtion maita on enemmän Itä- ja Pohjois-Suomessa ja ne edustavat keskimääräistä karumpia luontotyyppejä, joten tasasuhteiseen suojeluun ei ole mahdollisuuksia. Tavoitteena on saada kohteita sekä Etelä- että Pohjois-Suomesta.

 

Milloin valtion suojelukokonaisuus selviää?

Yksityiset voivat luoda kampanjan puitteissa suojelualueita vuoden 2017 loppuun asti eli lopullinen hehtaarimäärä varmistuu silloin. Tämän vuoksi valtion suojelukokonaisuus vahvistuu vuoden 2018 alussa.